Vort Logo samt link til forsiden                  Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
   
                                                 - at forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser                                                       

                                                                        fakta om os     vore møder     vort formål       lidt historie                                 senest opdateret 19. april 2017

20 - års festen på Christiansborg Slot

På årsdagen den 27.august kunne sammenslutningen fejre 20 året for foreningens virke.
Der var indbudt til reception, rundvisning og buffet på Christiansborg Slot.

Formanden Elton Seierø bød velkommen og talte derpå varmt for, at man moderniserer bedriftværnene, så flere virksomheder oprettet interne beredskaber med hjælperøgdykkere, som uddannes i snævert samarbejde med det lokale brandvæsen.
Det er en glæde, at det samlede beredskab skal styrkes på alle områder. Det må vel også gælde bedriftværnene?

Forsvarsminister Søren Gade havde måtte sende afbud, da han var bortrejst. Ministeriet blev derfor repræsenteret af kontorchef Susan Nissen, som tog udgangspunkt i bedriftværnene historisk set - og herunder at hun selv tidligere har været med i Slotsholmens Bedriftværn. 
Man undersøger for tiden, om der eventuelt skal indføres supplerende regler for særlige virksomheder og institutioner, måske i lighed med de norske industrivern.
Det frivillige engagement er vigtigt. Sammenslutningen opfordres til, i samarbejde med de kommunale redningsberedskaber, at motivere til oprettelse af egenbeskyttelse og herunder eventuelt også hjælperøgdykkerhold tilpasset de enkelte arbejdspladser. Det vil Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber arbejde for. Ministeriet er opmærksom på den ressource der ligger i egenbeskyttelsen og vil gerne medvirke til, at der sættes mere fokus på egenbeskyttelsesområdet.

Kolonnechef Stig Hammerhøj fra BRS Frivilligcenter indledte med at kursere over, at før havde det professionelle beredskab ikke megen kendskab til, eller forståelse for bedriftværnene, men at dette nu var ændret de fleste steder.
Man har brug for egenbeskyttelsen til, som et første beredskab, at løfte de opgaver der er opregnet i kapitel 9 i vejledningen om bedriftværn. Derfor er det vigtigt at der etableres et solidt samarbejde mellem redningsberedskabet, virksomhedernes ledelse og bedriftværnene - det er et spørgsmål om rollefordeling.
Tiden er moden nu  hvor kommunerne skal i gang med risikobaseret dimensionering, ud fra de hændelser der kan indtræffe. Nærhedsprincippet kan sikre en hurtig hjælp.
Frivilligcentret indbyder til samarbejde omkring uddannelse og dialog om, hvordan man kommer videre med arbejdet.
 
Bestyrelsen havde besluttet, at vores tidligere formand, og nuværende kasserer,
Niels Erik Bølling
, sammenslutningens starter og omdrejningspunkt i alle årene, skulle udnævnes til æresmedlem.
Han fik overrakt et diplom samt en pionérhakke som tegn på værdigheden, og kunne konstatere, at de nu var to æresmedlemmer, og bad derfor Heinrich Jensen, der blev æresmedlem i 1995, om også at komme frem.
I sin takketale fremlagde Niels Erik Bølling derpå sine visioner for sammenslutningen, herunder bl.a. at medlemmerne i større udstrækning bør være medvirkende til at inspirere til gode aktiviteter og medlemsmøder, så bestyrelsen ikke skal være ene om at vride hjernecellerne.

I forbindelse med receptionen var der etableret et par små udstillinger samt billedkavalkader, som belyste bedriftværn som de var før i tiden og egenbeskyttelsen som den er i dag.


 
Rundvisningen i slottet, der foregik i mindre hold, var bestemt noget ud over det sædvanlige!
Vi fik lejlighed til at se bedriftværnets beredskabsdepot med det topmoderne udstyr til husets veluddannede hjælperøgdykkere, så de kan stå klar, før brandvæsenet når frem efter få minutters kørsel.


Også kældrene dybt under slottet viste sig at rumme mange overraskelser, som f.eks. gamle centralstøvsugere fra begyndelsen af sidste århundrede - et hjælpemiddel der pludselig igen er blevet inn i moderne hjem.

 

Bedriftværnet har også ekstra materiel og en kommandocentral "skjult i dybet"

Efter besøget dybt under jorden gik færden næsten til tops i tårnet, hvorfra der er en herlig udsigt over hele hovedstaden.Rigets "dåbsattest" grundloven, og andre særlige dokumenter skulle vi også se, hvorfra landet regeres, og vi kom rundt i sale og gange hvor vi så det ene flotte kunstværk efter det andet.

 


Der var dog også her beviser på den høje sikkerhed man har i huset:
Flere steder er der anbragt førstehjælpsudstyr og hjertestartere, og overalt findes uddannede medarbejdere, som hurtigt kan betjene udstyret, hvis der opstår en uønsket hændelse.


Den helt specielle dag sluttede med en stor buffet i Snapstinget, og inden vi forlod slottet, fik hver især udleveret et særligt stykke sikkerhedsudstyr; en paraply i bedriftværnets farver med påskriften:

Bedriftværn - din beskyttelse, også i regnvejr.

    tilbage